ระบบสืบค้นรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(ELECTRONIC DATA INTERCHANGE)

สืบค้นตามชนิดสินค้า


ความหมายของสถานะ รหัสสินค้าสำหรับระบบคอม
(Active) หมายถึง รหัสถูกใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
(Wait Active) หมายถึง รหัสรอถูกใช้งานในอนาคต
(Expire) หมายถึง รหัสถูกยกเลิกไม่ใช้งาน

ประเภท
ที่
รหัส
รายได้
นำเงิน
ส่งคลัง
รหัสสินค้าสำหรับ
ระบบคอม
รายการ การคำนวณ
ภาษี
อัตราภาษี วันที่ประกาศ ประกาศ วันที่เริ่มใช้ วันที่สิ้นสุด หมายเหตุ
ตาม
มูลค่า
ร้อยละ
ตาม
ปริมาณ
หน่วย หน่วยบาท
04.00 250 0400000000  ตอนที่ 4 สินค้าแบตเตอรี่          ไม่ระบุ    ไม่ระบุ  ไม่ระบุ  
04.01 250 0401000000
(Active)
 แบตเตอรี่  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า        16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
04.01 250 0401010000
(Active)
 (1) แบตเตอรี่  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  8      16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
04.01 250 0401020000
(Active)
 (2) แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  0      16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
                         


Download Reference File กรมศุลกากร >>