ระบบสืบค้นรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(ELECTRONIC DATA INTERCHANGE)

สืบค้นตามชนิดสินค้า


ความหมายของสถานะ รหัสสินค้าสำหรับระบบคอม
(Active) หมายถึง รหัสถูกใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
(Wait Active) หมายถึง รหัสรอถูกใช้งานในอนาคต
(Expire) หมายถึง รหัสถูกยกเลิกไม่ใช้งาน

ประเภท
ที่
รหัส
รายได้
นำเงิน
ส่งคลัง
รหัสสินค้าสำหรับ
ระบบคอม
รายการ การคำนวณ
ภาษี
อัตราภาษี วันที่ประกาศ ประกาศ วันที่เริ่มใช้ วันที่สิ้นสุด หมายเหตุ
ตาม
มูลค่า
ร้อยละ
ตาม
ปริมาณ
หน่วย หน่วยบาท
07.00 201 0700000000  ตอนที่ 7 สินค้ารถจักรยานยนต์          ไม่ระบุ    ไม่ระบุ  ไม่ระบุ  
07.01 201 0701000000
(Expire)
 รถจักรยานยนต์  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า        16/09/2560    16/09/2560  08/06/2565  
07.01 201 0701000000
(Expire)
 รถจักรยานยนต์  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า        27/12/2562    01/01/2563  08/06/2565  
07.01 201 0701000000
(Active)
 รถจักรยานยนต์  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า        08/06/2565    09/06/2565  ไม่ระบุ  
07.01 201 0701010000
(Expire)
 (1) มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  2.5      16/09/2560    16/09/2560  08/06/2565  
07.01 201 0701020000
(Expire)
 (2) มีความจุของกระบอกสูบเกิน 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  4      16/09/2560    16/09/2560  08/06/2565  
07.01 201 0701030000
(Expire)
 (3) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  8      16/09/2560    16/09/2560  08/06/2565  
07.01 201 0701040000
(Expire)
 (4) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  17      16/09/2560    16/09/2560  08/06/2565  
07.01 201 0701050000
(Expire)
 (5) รถจักรยานยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือนำเข้ามาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ ที่ไม่เคยมีการจำหน่ายในท้องตลาดเป็นการทั่วไปในราชอาณาจักร และไม่เคยได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาก่อน หรือเคยได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาแล้ว แต่ได้ยุติการวิจัย พ  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  0      16/09/2560    16/09/2560  08/06/2565  
07.01 201 0701060000
(Expire)
 (6) อื่น ๆ นอกจาก (1) ถึง (5)  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  0      16/09/2560    16/09/2560  08/06/2565  
07.01 201 0701070000
(Expire)
 (1) แบบพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ยางรถจักรยานยนต์ตามมาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศกำหนด หรือข้อกำหนดทางเทคนิคยานยนต์ของสหประชาชาติ (UN Regulation No.75)  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  1      27/12/2562    01/01/2563  08/06/2565  
07.01 201 0701080000
(Expire)
 (2) แบบที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง หรือแบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า ที่ใช้ยางรถจักรยานยนต์ตามมาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศกำหนด หรือข้อกำหนดทางเทคนิคยานยนต์ของสหประชาชาติ (UN Regulation No.75) และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า        27/12/2562    01/01/2563  08/06/2565  
07.01 201 0701080000
(Active)
 (2) แบบที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงหรือแบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า ที่ใช้ยางรถจักรยานยนต์ตามมาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมประกาศกำหนด หรือข้อกำหนดทางเทคนิคยานยนต์ของสหประชาชาติ (UN Regulation No.75) และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไ  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า        08/06/2565    09/06/2565  ไม่ระบุ  
07.01 201 0701080100
(Expire)
 (ก) ที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 50 กรัม/กิโลเมตร  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  3      27/12/2562    01/01/2563  08/06/2565  
07.01 201 0701080100
(Active)
 (ก) ที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่เกิน 50 กรัม/กิโลเมตร  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  3      08/06/2565    09/06/2565  31/12/2568  
07.01 201 0701080100
(Wait Active)
 (ก) ที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่เกิน 50 กรัม/กิโลเมตร  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  4      08/06/2565    01/01/2569  31/12/2572  
07.01 201 0701080100
(Wait Active)
 (ก) ที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่เกิน 50 กรัม/กิโลเมตร  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  5      08/06/2565    01/01/2573  ไม่ระบุ  
07.01 201 0701080200
(Expire)
 (ข) ที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 50 กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 90 กรัม/กิโลเมตร  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  5      27/12/2562    01/01/2563  08/06/2565  
07.01 201 0701080200
(Active)
 (ข) ที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 50 กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 90 กรัม/กิโลเมตร  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  5      08/06/2565    09/06/2565  31/12/2568  
07.01 201 0701080200
(Wait Active)
 (ข) ที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 50 กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 90 กรัม/กิโลเมตร  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  6      08/06/2565    01/01/2569  31/12/2572  
07.01 201 0701080200
(Wait Active)
 (ข) ที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เกิน 50 กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 90 กรัม/กิโลเมตร  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  10      08/06/2565    01/01/2573  ไม่ระบุ  
07.01 201 0701080300
(Expire)
 (ค) ที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 90 กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 130 กรัม/กิโลเมตร  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  9      27/12/2562    01/01/2563  08/06/2565  
07.01 201 0701080300
(Active)
 (ค) ที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 90 กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 130 กรัม/กิโลเมตร  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  9      08/06/2565    09/06/2565  31/12/2568  
07.01 201 0701080300
(Wait Active)
 (ค) ที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 90 กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 130 กรัม/กิโลเมตร  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  10      08/06/2565    01/01/2569  31/12/2572  
07.01 201 0701080300
(Wait Active)
 (ค) ที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เกิน 90 กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 130 กรัม/กิโลเมตร  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  15      08/06/2565    01/01/2573  ไม่ระบุ  
07.01 201 0701080400
(Expire)
 (ง) ที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 130 กรัม/กิโลเมตร  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  18      27/12/2562    01/01/2563  08/06/2565  
07.01 201 0701080400
(Active)
 (ง) ที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เกิน 130 กรัม/กิโลเมตร  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  18      08/06/2565    09/06/2565  31/12/2568  
07.01 201 0701080400
(Wait Active)
 (ง) ที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 130 กรัม/กิโลเมตร  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  20      08/06/2565    01/01/2569  31/12/2572  
07.01 201 0701080400
(Wait Active)
 (ง) ที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เกิน 130 กรัม/กิโลเมตร  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  25      08/06/2565    01/01/2573  ไม่ระบุ  
07.01 201 0701090000
(Expire)
 (3) รถจักรยานยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือนำเข้ามาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ ที่ไม่เคยมีการจำหน่ายในท้องตลาดเป็นการทั่วไปในราชอาจักรและไม่เคยได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาก่อน หรือเคยได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาแล้ว แต่ได้ยุติการวิจัยพัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  0      27/12/2562    01/01/2563  08/06/2565  
07.01 201 0701090000
(Active)
 (3) รถจักรยานยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือนำเข้ามาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปวิจัย พัฒนาหรือทดสอบสมรรถนะ ที่ไม่เคยมีการจำหน่ายในท้องตลาดเป็นการทั่วไปในราชอาณาจักร และไม่เคยได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาก่อน หรือเคยได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาแล้ว แต่ได้ยุติการวิจัยพัฒ  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  0      08/06/2565    09/06/2565  ไม่ระบุ  
07.01 201 0701100000
(Expire)
 (4) อื่น ๆ นอกจาก (1) ถึง (3)  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  20      27/12/2562    01/01/2563  08/06/2565  
07.01 201 0701100000
(Active)
 (4) อื่น ๆ นอกจาก (1) ถึง (3)  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  20      08/06/2565    09/06/2565  31/12/2568  
07.01 201 0701100000
(Wait Active)
 (4) อื่น ๆ นอกจาก (1) ถึง (3)  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  25      08/06/2565    01/01/2569  31/12/2572  
07.01 201 0701100000
(Wait Active)
 (4) อื่น ๆ นอกจาก (1) ถึง (3)  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  30      08/06/2565    01/01/2573  ไม่ระบุ  
07.01 201 0701120000
(Active)
 (1) แบบพลังงานไฟฟ้า  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า        08/06/2565    09/06/2565  ไม่ระบุ  
07.01 201 0701120100
(Active)
 (ก) ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 48 โวลต์ เช่น รถจักรยานไฟฟ้า เป็นต้น  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  0      08/06/2565    09/06/2565  31/12/2568  
07.01 201 0701120100
(Wait Active)
 (ก) ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 48 โวลต์ เช่น รถจักรยานไฟฟ้า เป็นต้น  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  0      08/06/2565    01/01/2569  ไม่ระบุ  
07.01 201 0701120200
(Active)
 (ข) ที่มีแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 48 โวลต์ขึ้นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  1      08/06/2565    09/06/2565  31/12/2568  
07.01 201 0701120200
(Wait Active)
 (ข) ที่มีแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 48 โวลต์ขึ้นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  1      08/06/2565    01/01/2569  ไม่ระบุ  
07.01 201 0701120300
(Active)
 (ค) ที่มีแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 48 โวลต์ขึ้นไป  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  5      08/06/2565    09/06/2565  31/12/2568  
07.01 201 0701120300
(Wait Active)
 (ค) ที่มีแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 48 โวลต์ขึ้นไป  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  10      08/06/2565    01/01/2569  ไม่ระบุ  
                         


Download Reference File กรมศุลกากร >>