ระบบสืบค้นรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(ELECTRONIC DATA INTERCHANGE)

สืบค้นตามชนิดสินค้า


ความหมายของสถานะ รหัสสินค้าสำหรับระบบคอม
(Active) หมายถึง รหัสถูกใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
(Wait Active) หมายถึง รหัสรอถูกใช้งานในอนาคต
(Expire) หมายถึง รหัสถูกยกเลิกไม่ใช้งาน

ประเภท
ที่
รหัส
รายได้
นำเงิน
ส่งคลัง
รหัสสินค้าสำหรับ
ระบบคอม
รายการ การคำนวณ
ภาษี
อัตราภาษี วันที่ประกาศ ประกาศ วันที่เริ่มใช้ วันที่สิ้นสุด หมายเหตุ
ตาม
มูลค่า
ร้อยละ
ตาม
ปริมาณ
หน่วย หน่วยบาท
09.00 216 0900000000  ตอนที่ 9 สินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง          ไม่ระบุ    ไม่ระบุ  ไม่ระบุ  
09.01 216 0901000000
(Active)
 น้ำหอม หัวน้ำหอม และน้ำมันหอม  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า        16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
09.01 216 0901010000
(Active)
 (1) น้ำหอม และหัวน้ำหอม แต่ไม่รวมถึงน้ำหอม และหัวน้ำหอมตาม (3)  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  8      16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
09.01 216 0901020000
(Active)
 (2) น้ำมันหอม  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  0      16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
09.01 216 0901030000
(Active)
 (3) น้ำหอม และหัวน้ำหอม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ที่ผลิตในประเทศ  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  0      16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
                         


Download Reference File กรมศุลกากร >>