ระบบสืบค้นรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(ELECTRONIC DATA INTERCHANGE)

สืบค้นตามชนิดสินค้า


ความหมายของสถานะ รหัสสินค้าสำหรับระบบคอม
(Active) หมายถึง รหัสถูกใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
(Wait Active) หมายถึง รหัสรอถูกใช้งานในอนาคต
(Expire) หมายถึง รหัสถูกยกเลิกไม่ใช้งาน

ประเภท
ที่
รหัส
รายได้
นำเงิน
ส่งคลัง
รหัสสินค้าสำหรับ
ระบบคอม
รายการ การคำนวณ
ภาษี
อัตราภาษี วันที่ประกาศ ประกาศ วันที่เริ่มใช้ วันที่สิ้นสุด หมายเหตุ
ตาม
มูลค่า
ร้อยละ
ตาม
ปริมาณ
หน่วย หน่วยบาท
12.00 403 1200000000  ตอนที่ 12 สินค้าสารทำลายชั้นบรรยากาศ          ไม่ระบุ    ไม่ระบุ  ไม่ระบุ  
12.01 403 1201000000
(Active)
 สารทำลายชั้นบรรยากาศประเภทอนุพันธ์ ฮาโลเจเนเต็ดของไฮโดรคาร์บอน  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า        16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
12.01 403 1201010000
(Active)
 (1) คาร์บอนเตตระคลอไรด์  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  30      16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
12.01 403 1201020000
(Active)
 (2) ไตรคลอโรอีเทน  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  30      16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
12.01 403 1201030000
(Active)
 (3) ไตรคลอโรฟูออโรมีเทน  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  30      16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
12.01 403 1201040000
(Active)
 (4) ไดคลอโรไดฟลูออโรมีเทน  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  30      16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
12.01 403 1201050000
(Active)
 (5) ไตรคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  30      16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
12.01 403 1201060000
(Active)
 (6) ไดคลอโรเตตระฟลูออโรอีเทน  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  30      16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
12.01 403 1201070000
(Active)
 (7) คลอโรเพนตะฟลูออโรอีเทน  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  30      16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
12.01 403 1201080000
(Active)
 (8) โบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  30      16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
12.01 403 1201090000
(Active)
 (9) โบโมไตรฟลูออโรมีเทน  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  30      16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
12.01 403 1201100000
(Active)
 (10) ไดโบโมเตตระฟลูออโรอีเทน  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  30      16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
12.01 403 1201110000
(Active)
 (11) อื่น ๆ นอกจาก (1) ถึง (10)  คำนวณภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่า  0      16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
                         


Download Reference File กรมศุลกากร >>