ระบบสืบค้นรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(ELECTRONIC DATA INTERCHANGE)

สืบค้นตามชนิดสินค้า


ความหมายของสถานะ รหัสสินค้าสำหรับระบบคอม
(Active) หมายถึง รหัสถูกใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
(Wait Active) หมายถึง รหัสรอถูกใช้งานในอนาคต
(Expire) หมายถึง รหัสถูกยกเลิกไม่ใช้งาน

ประเภท
ที่
รหัส
รายได้
นำเงิน
ส่งคลัง
รหัสสินค้าสำหรับ
ระบบคอม
รายการ การคำนวณ
ภาษี
อัตราภาษี วันที่ประกาศ ประกาศ วันที่เริ่มใช้ วันที่สิ้นสุด หมายเหตุ
ตาม
มูลค่า
ร้อยละ
ตาม
ปริมาณ
หน่วย หน่วยบาท
13.00 203 1300000000  ตอนที่ 13 สินค้าสุรา          ไม่ระบุ    ไม่ระบุ  ไม่ระบุ  
13.01 203 1301000000
(Active)
 สุรา  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ        16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
13.01 203 1301000000
(Active)
 (1) สุราแช่  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ        16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
13.01 203 1301010000
(Active)
 (ก) ชนิดเบียร์  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  22  ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์  430  16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
13.01 203 1301020000
(Active)
 (ข) ชนิดไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ        16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
13.01 203 1301020100
(Active)
  1) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 1,000 บาท  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  0  ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์  1500  16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
13.01 203 1301020200
(Active)
  2) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำเกินกว่า 1,000 บาท  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  10  ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์  1500  16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
13.01 203 1301030000
(Active)
 (ค) ชนิดสุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์องุ่น  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ        16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
13.01 203 1301030100
(Active)
  1) ที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 7 ดีกรี และมีขนาดบรรจุไม่เกิน 0.330 ลิตร  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  10  ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์  150  16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
13.01 203 1301030200
(Active)
  2)อื่นๆ นอกจาก 1)  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ        16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
13.01 203 1301030201
(Active)
  ก) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 1,000 บาท  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  0  ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์  900  16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
13.01 203 1301030202
(Active)
  ข) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำเกินกว่า 1,000 บาท  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  10  ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์  900  16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
13.01 203 1301040000
(Active)
 (ง) ชนิดอื่นๆ นอกจาก (ก) (ข) และ (ค)  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  10  ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์  150  16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
13.02 203 1302000000
(Active)
 (2) สุรากลั่น  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ        16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
13.02 203 1302010000
(Active)
 (ก) ชนิดสุราขาว  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  2  ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์  155  16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
13.02 203 1302020000
(Active)
 (ข) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก (ก)  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ        16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
13.02 203 1302020100
(Active)
  1) ชนิดสุราสามทับ  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ        16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
13.02 203 1302020101
(Active)
  (ก) ที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรม หรือการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  0  ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์  0  16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
13.02 203 1302020102
(Active)
  (ข) ที่นำไปทำการแปลงสภาพ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  0  ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์  0  16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
13.02 203 1302020103
(Active)
  (ค) อื่น ๆ นอกจาก ก) และ ข)  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  0  ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์  6  16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
13.02 203 1302020200
(Active)
  2) อื่น ๆ นอกจาก 1)  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  20  ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์  255  16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
                         


Download Reference File กรมศุลกากร >>