ระบบสืบค้นรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(ELECTRONIC DATA INTERCHANGE)

สืบค้นตามชนิดสินค้า


ความหมายของสถานะ รหัสสินค้าสำหรับระบบคอม
(Active) หมายถึง รหัสถูกใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
(Wait Active) หมายถึง รหัสรอถูกใช้งานในอนาคต
(Expire) หมายถึง รหัสถูกยกเลิกไม่ใช้งาน

ประเภท
ที่
รหัส
รายได้
นำเงิน
ส่งคลัง
รหัสสินค้าสำหรับ
ระบบคอม
รายการ การคำนวณ
ภาษี
อัตราภาษี วันที่ประกาศ ประกาศ วันที่เริ่มใช้ วันที่สิ้นสุด หมายเหตุ
ตาม
มูลค่า
ร้อยละ
ตาม
ปริมาณ
หน่วย หน่วยบาท
14.00 207 1400000000  ตอนที่ 14 สินค้ายาสูบ          ไม่ระบุ    ไม่ระบุ  ไม่ระบุ  
14.01 207 1401000000
(Expire)
 ยาสูบ  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ        16/09/2560    16/09/2560  30/09/2564  
14.01 207 1401000000
(Active)
 ยาสูบ  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ        30/09/2564    01/10/2564  ไม่ระบุ  
14.01 207 1401010000
(Expire)
 (1) บุหรี่ซิกาแรต  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ        16/09/2560    16/09/2560  07/05/2562  
14.01 207 1401010000
(Expire)
 (1) บุหรี่ซิกาแรต  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ        08/05/2562    16/09/2560  08/07/2563  
14.01 207 1401010000
(Expire)
 (1) บุหรี่ซิกาแรต  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  40  หนึ่งมวน  1.2  16/09/2560    01/10/2562  07/05/2562  
14.01 207 1401010000
(Expire)
 (1) บุหรี่ซิกาแรต  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ        09/07/2563    09/07/2563  30/09/2564  
14.01 207 1401010000
(Expire)
 (1) บุหรี่ซิกาแรต  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  40  หนึ่งมวน  1.2  08/05/2562    01/10/2563  08/07/2563  
14.01 207 1401010000
(Expire)
 (1) บุหรี่ซิกาแรต  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  40  หนึ่งมวน  1.2  09/07/2563    01/10/2564  30/09/2564  
14.01 207 1401010000
(Active)
 (1) บุหรี่ซิกาแรต  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ        30/09/2564    01/10/2564  ไม่ระบุ  
14.01 207 1401010100
(Expire)
 (ก) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกินซองละ 60 บาท  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  20  หนึ่งมวน  1.2  16/09/2560    16/09/2560  07/05/2562  
14.01 207 1401010100
(Expire)
 (ก) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกินซองละ 60 บาท  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  20  หนึ่งมวน  1.2  08/05/2562    16/09/2560  08/07/2563  
14.01 207 1401010100
(Expire)
 (ก) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกินซองละ 60 บาท  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  20  หนึ่งมวน  1.2  09/07/2563    09/07/2563  30/09/2564  
14.01 207 1401010200
(Expire)
 (ข) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำเกินซองละ 60 บาท  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  40  หนึ่งมวน  1.2  16/09/2560    16/09/2560  07/05/2562  
14.01 207 1401010200
(Expire)
 (ข) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำเกินซองละ 60 บาท  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  40  หนึ่งมวน  1.2  08/05/2562    16/09/2560  08/07/2563  
14.01 207 1401010200
(Expire)
 (ข) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำเกินซองละ 60 บาท  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  40  หนึ่งมวน  1.2  09/07/2563    09/07/2563  30/09/2564  
14.01 207 1401010300
(Active)
 (ก) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกินซองละ 72 บาท  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  25  หนึ่งมวน  1.25  30/09/2564    01/10/2564  ไม่ระบุ  
14.01 207 1401010400
(Active)
 (ข) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำเกินซองละ 72 บาท  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  42  หนึ่งมวน  1.25  30/09/2564    01/10/2564  ไม่ระบุ  
14.01 207 1401020000
(Active)
 (2) บุหรี่ซิการ์  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  10  หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกรัม  1.2  16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
14.01 207 1401030000
(Active)
 (3) บุหรี่อื่น  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  0  หนึ่งมวน  0.5  16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
14.01 207 1401040000
(Active)
 (4) ยาเคี้ยว  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  0  หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกรัม  0.1  16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
14.01 207 1401050000
(Active)
 (5) ยาเส้นปรุง  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  10  หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกรัม  1.2  16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
14.01 207 1401060000
(Expire)
 (6) ยาเส้น  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ        16/09/2560    16/09/2560  31/12/2562  
14.01 207 1401060000
(Expire)
 (6) ยาเส้น  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ        23/12/2562    01/01/2563  08/07/2563  
14.01 207 1401060000
(Expire)
 (6) ยาเส้น  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ        09/07/2563    01/01/2563  31/12/2563  
14.01 207 1401060000
(Expire)
 (6) ยาเส้น  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ        23/12/2562    01/01/2564  08/07/2563  
14.01 207 1401060000
(Expire)
 (6) ยาเส้น  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ        09/07/2563    01/01/2564  30/09/2564  
14.01 207 1401060000
(Expire)
 (6) ยาเส้น  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ        09/07/2563    01/10/2564  30/09/2564  
14.01 207 1401060000
(Active)
 (6) ยาเส้น  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ        30/09/2564    01/10/2564  ไม่ระบุ  
14.01 207 1401060100
(Expire)
 (ก) ยาเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบทำจากใบยาที่ปลูกและหั่นเองและได้ขายยาเส้นนั้นแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  0  หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกรัม  0  16/09/2560    16/09/2560  31/12/2562  
14.01 207 1401060200
(Expire)
 (ข) ยาเส้นอื่น นอกจาก (ก)  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  0  หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกรัม  0.005  16/09/2560    16/09/2560  07/05/2562  
14.01 207 1401060200
(Expire)
 (ข) ยาเส้นอื่น นอกจาก (ก)  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  0  หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกรัม  0.1  08/05/2562    08/05/2562  31/12/2562  
14.01 207 1401060200
(Expire)
 (ข) ยาเส้นอื่น นอกจาก (ก)  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ        23/12/2562    01/01/2563  08/07/2563  
14.01 207 1401060200
(Expire)
 (ข) ยาเส้นอื่น นอกจาก (ก)  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ        09/07/2563    01/01/2563  31/12/2563  
14.01 207 1401060200
(Expire)
 (ข) ยาเส้นอื่น นอกจาก (ก)  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  0  หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกรัม  0.1  23/12/2562    01/01/2564  08/07/2563  
14.01 207 1401060200
(Expire)
 (ข) ยาเส้นอื่น นอกจาก (ก)  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  0  หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกรัม  0.1  09/07/2563    01/01/2564  30/09/2564  
14.01 207 1401060200
(Active)
 (ข) ยาเส้นอื่น นอกจาก (ก)  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ        30/09/2564    01/10/2564  ไม่ระบุ  
14.01 207 1401060201
(Expire)
 1) ปริมาณไม่เกิน 12,000 กิโลกรัม ต่อปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  0  หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกรัม  0.025  23/12/2562    01/01/2563  08/07/2563  
14.01 207 1401060201
(Expire)
 1) ปริมาณไม่เกิน 12,000 กิโลกรัม ต่อปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  0  หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกรัม  0.025  09/07/2563    01/01/2563  31/12/2563  
14.01 207 1401060201
(Expire)
 1) ปริมาณไม่เกิน 12,000 กิโลกรัม ต่อปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  0  หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกรัม  0.025  09/07/2563    01/01/2564  30/09/2564  
14.01 207 1401060201
(Active)
 1) ปริมาณไม่เกิน 12,000 กิโลกรัม ต่อปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  0  หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกรัม  0.025  30/09/2564    01/10/2564  ไม่ระบุ  
14.01 207 1401060202
(Expire)
 2) อื่น ๆ นอกจาก 1)  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  0  หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกรัม  0.1  23/12/2562    01/01/2563  08/07/2563  
14.01 207 1401060202
(Expire)
 2) อื่น ๆ นอกจาก 1)  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  0  หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกรัม  0.1  09/07/2563    01/01/2563  31/12/2563  
14.01 207 1401060202
(Expire)
 2) อื่น ๆ นอกจาก 1)  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  0  หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกรัม  0.1  09/07/2563    01/01/2564  30/09/2564  
14.01 207 1401060202
(Active)
 2) อื่น ๆ นอกจาก 1)  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  0  หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกรัม  0.1  30/09/2564    01/10/2564  ไม่ระบุ  
14.01 207 1401060300
(Expire)
 (ก) ยาเส้นที่ผลิตเพื่อขายเป็นวัตถุดิบ ให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบโดยตรงหรือขายผ่านผู้ค้าคนกลางตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  0  หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกรัม  0  23/12/2562    01/01/2563  08/07/2563  
14.01 207 1401060300
(Expire)
 (ก) ยาเส้นที่ผลิตเพื่อขายเป็นวัตถุดิบ ให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบโดยตรงหรือขายผ่านผู้ค้าคนกลางตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  0  หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกรัม  0  09/07/2563    01/01/2563  31/12/2563  
14.01 207 1401060300
(Expire)
 (ก) ยาเส้นที่ผลิตเพื่อขายเป็นวัตถุดิบ ให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบโดยตรงหรือขายผ่านผู้ค้าคนกลางตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  0  หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกรัม  0  23/12/2562    01/01/2564  08/07/2563  
14.01 207 1401060300
(Expire)
 (ก) ยาเส้นที่ผลิตเพื่อขายเป็นวัตถุดิบ ให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบโดยตรงหรือขายผ่านผู้ค้าคนกลางตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  0  หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกรัม  0  09/07/2563    01/01/2564  30/09/2564  
14.01 207 1401060300
(Active)
 (ก) ยาเส้นที่ผลิตเพื่อขายเป็นวัตถุดิบ ให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบโดยตรงหรือขายผ่านผู้ค้าคนกลางตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  0  หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกรัม  0  09/07/2563    01/10/2564  ไม่ระบุ  
14.10 1410010000
(Active)
 ใบยา      กิโลกรัม    21/09/2560    21/09/2560  ไม่ระบุ  
14.10 1410010100
(Active)
 (1) ใบยาพันธุ์เวอร์จิเนีย      กิโลกรัม    21/09/2560    21/09/2560  ไม่ระบุ  
14.10 1410010200
(Active)
 (2) ใบยาพันธุ์เบอร์เลย์      กิโลกรัม    21/09/2560    21/09/2560  ไม่ระบุ  
14.10 1410010300
(Active)
 (3) ใบยาพันธุ์เตอร์กิช      กิโลกรัม    21/09/2560    21/09/2560  ไม่ระบุ  
14.10 1410010400
(Active)
 (4) ใบยาพันธุ์อื่น ๆ      กิโลกรัม    21/09/2560    21/09/2560  ไม่ระบุ  
14.11 1411010000
(Active)
 ยาอัด      กิโลกรัม    21/09/2560    21/09/2560  ไม่ระบุ  
                         


Download Reference File กรมศุลกากร >>