ระบบสืบค้นรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(ELECTRONIC DATA INTERCHANGE)

สืบค้นตามชนิดสินค้า


ความหมายของสถานะ รหัสสินค้าสำหรับระบบคอม
(Active) หมายถึง รหัสถูกใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
(Wait Active) หมายถึง รหัสรอถูกใช้งานในอนาคต
(Expire) หมายถึง รหัสถูกยกเลิกไม่ใช้งาน

ประเภท
ที่
รหัส
รายได้
นำเงิน
ส่งคลัง
รหัสสินค้าสำหรับ
ระบบคอม
รายการ การคำนวณ
ภาษี
อัตราภาษี วันที่ประกาศ ประกาศ วันที่เริ่มใช้ วันที่สิ้นสุด หมายเหตุ
ตาม
มูลค่า
ร้อยละ
ตาม
ปริมาณ
หน่วย หน่วยบาท
15.00 218 1500000000  ตอนที่ 15 สินค้าไพ่          ไม่ระบุ    ไม่ระบุ  ไม่ระบุ  
15.01 218 1501000000
(Active)
 ไพ่  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ        16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
15.01 218 1501010000
(Active)
 (1) ไพ่ป๊อก  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  0  หนึ่งร้อยใบ  30  16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
15.01 218 1501020000
(Active)
 (2) ไพ่อื่น ๆ  คำนวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ  0  หนึ่งร้อยใบ  2  16/09/2560    16/09/2560  ไม่ระบุ  
                         


Download Reference File กรมศุลกากร >>